Historie

 

Broderloge 1 Valdemar af Danmark

 

Baggrund og tilblivelse

(Brødre som kan bidrage med flere oplysninger må meget gerne henvende sig til logens overmester)

Odd-Fellow Ordenens oprindelse

Ordenens egentlige oprindelse fortoner sig i myter og uklare overleveringer i et så omfattende og mangesidet stof, at det ikke er muligt at sammenfatte en kort skildring heraf. Ordenen er sandsynligvis ikke opstået på et bestemt tidspunkt, og oprindelsen ligger så langt tilbage, at der ikke haves nogen anelse om en samlet begyndelse.

Overleveringer fortæller imidlertid, at benævnelsen “Odd-Fellow” stammer helt tilbage fra romernes tid. I den tidlige middelalder rejstes i Europa mange kirker, klostre og slotte, adskillige i imponerende størrelser, og disses opførelse blev for en stor del udført af ufaglærte arbejdere, der rejste fra byggeri til byggeri.

Levevilkårene var dengang meget usikre og underkastet skiftende politiske og religiøse magthaveres vilkårligheder, ligesom ulykker ved byggerierne kunne medføre katastrofale konsekvenser for den enkelte og hele familier.

Som værn herimod sluttede disse arbejdere sig sammen i hemmelige samfund, der påtog sig den opgave at hjælpe, hvor nød trængte sig på, og for at sikre sig mod fremmed indtrængen gav man sig til kende over for hinanden ved særligt vedtagne pasord og diskrete tegn.

Da disse samfund i 1600-tallet bredte sig til England, blev de kaldt “lodges”, hvor efterhånden de principper kom til at forme sig, som senere blev grundlaget for Odd-Fellow tankens opståen, som den kendes i nutiden.

På et museum i Skotland findes et fribrev udfærdiget på pergament og udstedt til en Odd-Fellow loge. Fribrevet er dateret den 7. maj 1643 og indeholder en antydning af, at ordenen er grundlagt den 5. februar 1537. Men om dette er den fulde sandhed, er ikke til at vide.

1800-årenes første del.

I 1813 blev talrige, men ikke ensartede, “lodges” efter flere års anstrengende arbejde samlet under en fælles ledelse betegnet “Independent Order of Odd Fellows, Manchester unity, friendly society”.

Denne sammenslutning blev grundlaget for Odd-Fellow Ordenen, hvis stærke vækst og livskraft hos adskillige folkeslag først og fremmest skyldes det ufravigelige demokratiske grundlag, den er bygget på.

Storlogerne virker som centralstyreorganer, der holder øje med, at Ordenens grundprincipper respekteres, såvel økonomiske som etiske, og til alle tider efter, hvad der er symboliseret i de tre kædeled, og som udgør Ordenens valgsprog: Venskab, Kærlighed og Sandhed.

Den gren af Odd-Fellow Ordenen, vi tilhører, begyndte imidlertid sin historie og udvikling i Amerika og blev grundlagt af Thomas Wildey, der mere end nogen anden står for grundbefæstelsen af Ordenen, som vi kender den.

I det nordamerikanske var der spirende begyndelser, som også står lidt hen i det uvisse. Men så meget er sikkert, at Odd-Fellow ideen er bragt over havet fra England og Irland af emigrerende Odd-Fellows, hvorefter Thomas Wildey, født den 15. januar 1782 og en af de emigrerende fra England, ved sin ildhu, energi, udholdenhed og fremsyn organiserede og forædlede tankerne omkring denne ide.

Efter en avisannonce med den hensigt at oprette en loge fandt fem personer hurtigt sammen, hvorefter alle nødvendige forberedelser blev truffet, og mandag den 26. april 1819 samledes de fem i værtshuset “The seven stars” i Baltimore i staten Maryland i USA.

Under stor højtidelighed instituerede og oprettede de fem på denne dag da en Odd-Fellow loge og gav den navnet “Washington Loge nr. 1. Smeden Thomas Wildey blev logens overmester og maler John Welch dens undermester, og ved denne oprettelse lagdes grundstenen til den gren af Odd-Fellow Ordenen, som vi tilhører.

Hurtigt dannedes nye loger, og omkring 1830 var Ordenen i stærk vækst over hele Amerika, hvor også mange europæiske emigranter blev optaget som medlemmer.

1800-årenes sidste del.

For mange af disse europæiske brødre i Amerika faldt det efterhånden naturligt at ønske Ordenen indført i deres oprindelige fædrelande, og der blev gjort et stort arbejde for at føre ønskerne ud i livet.

Således blev efter bevilling fra SGL, “The sovereign grand lodge of I.O.O.F.” den første loge, “Loge nr. 1, Germania”, dannet i Berlin i Tyskland den 2. april 1871 opfulgt af en loge senere samme år i Schweiz og en loge i 1877 i Holland, og dermed havde Ordenen fået virkelig fat også i Europa.

I 1876 vendte handelsmand Julius Meyer tilbage til København efter et 11-årigt ophold i Amerika, hvor han først var blevet indviet i en loge og senere deltog i stiftelsen af en anden, hvor han blev overmester. Ved hjemkomsten traf han en anden fra Amerika hjemvendt loge broder, Carl Fratz, og de to herrer blev nu enige om at søge Odd-Fellow Ordenen indført i Danmark.

Den 12. februar 1878 stiftedes Odd-Fellow foreningen “Union Star of the North” i København, og i marts samme år fremsendtes en ansøgning til den tyske Storloge om fribrev under det tyske riges jurisdiktion. Efter en lang række bryderier om afklaring af mange store og små forhold blev alt klar, og Storsiren fra det tyske rige samt Storsekretæren kom til Danmark.

Loge nr. 1, Danmark

Den 29. og 30. juni 1878 foretoges så den højtidelige installation af “Loge nr.1, Danmark”, herunder også indvielse af 30 kandidater samt af den nye loges lokaler i Kongens Klub, østergade 15, København.

Den 30. juni 1878 regnes som indstiftelsesdagen for “Loge nr. 1 Danmark”, der samtidig blev institueringsdag for Odd-Fellow Ordenen i Kongeriget Danmark. Desuden var logen den første i Skandinavien.

Som nævnt blev Odd Fellow Ordenen i Danmark og dermed også broderloge nr. 1 Danmark oprettet under tysk jurisdiktion.

året 1892 blev skelsættende ved, at “SGL” den 1. december 1891 bevilgede “Storlogen for Kongeriget Danmark” uafhængighed, som det hidtil havde været gældende for storlogerne i Tyskland og Schweiz.

Den danske jurisdiktion talte nu ca. 2.150 medlemmer fordelt på 25 broderloger (og 1 Rebekka søsterloge).

Efter stiftelsen 30. juni 1878 fulgte henover århundredskiftet en opblomstring, hvor medlemstallet voksede hastigt. Antallet toppede i 1924 med 325 brødre, hvorefter det dalede støt frem mod årtusindeskiftet.

Loge nr. 21 Valdemar

Primo 1886 samledes nogle Odd-Fellow brødre på Frederiksberg for at søge dannet en forening, og frem til januar 1887 nåede man så nær på 30 medlemmer, at det besluttedes at ansøge om fribrev.

Logen institueredes herefter den 26. april 1887 på adressen Nørre Voldgade 23, København, under navnet “Loge nr. 21, Valdemar af Danmark”, men var i mange år stærkt knyttet til Frederiksberg, hvor de fleste af brødrene boede. Stiftelsesdagen var også Ordenens stiftelsesdato. Senere antog logen navnet “Loge nr. 21, Valdemar af Frederiksberg”.

I de nærmeste år efter indstiftelsen kneb det uventet både med økonomien og tilgang af nye brødre. Et forslag til logen allerede i 1893 om sammenlægning med to andre mindre loger blev dog afslået. Der bestod et stærkt sammenhold, og man enedes om at stå ubrydeligt sammen, hvilket blev tilfældet helt frem til år 2001.

Oplysninger om medlemstallene gennem de første ca. 90 år er lidt usikre. Fra 1970-erne var der en del afgange til nye loger i omegnen, og siden har antallet af brødre været brat dalende af formentlig de samme årsager som nævnt under “Loge nr. 1, Danmark”.

Specifikt skal tre brødre omtales, som har gjort logen kendt udadtil.

Broder Overmester Adolf Larsen, som fra 1907 efter nogle vanskelige år siden indstiftelsen tog fat på udvikling over mange år af gradearbejdet og nåede frem til fornemme resultater.

Broder Overmester Clemen Jensen, som med Storlogens godkendelse fik indført den nu anvendte andagtsfulde minde loge i stedet for en hidtil brugt sørge loge, og desuden vil blive husket for den sang, han skrev til logens 30-års dag i 1917: “Der ligger dybt under mulde”, som kendes og bruges den dag i dag landet over.

Broder Edm. Hansen, optaget i 1922, som skrev ikke alene Valdemar logens devise, men også Ordenens devise, som kendes af hver en broder i landet. Mod århundredets slutning var der som i “Loge nr. 1, Danmark” stagnation i medlemstallet.

Sammenslutningen

Som det fremgår ovenfor var der stagnation i medlemstallet i de to loger frem mod årtusindskiftet. Noget måtte gøres. Gennem nogen tid op til år 2001 havde de to nævnte broderloger kontakt med hinanden og afholdt fælles møder, og her modnedes tanken om at sammenlægge de to loger, så overlevelseschancen kunne sikres ved et godt fællesskab.

Den 26. april 2001, i Ordenens ethundredeogtreogfirsindstyvende år, blev så fusionen en realitet, og den nye loge fik navnet “Loge nr. 1, Valdemar af Danmark”.

Medlemstallet var ved sammenslutningen af de 2 loger 54 brødre. Sammenslutningen til 1 loge har siden vist sig at være en rigtig beslutning. I dag tæller logen 65 brødre.